Hier algemene tekst over waarom Van Den Hoff zoveel waarde hecht aan certificeringen

BRL 6000-01,02,04,05,07,08

Procescertificaat voor het verrichten van werkzaamheden aangaande het ontwerp envan en in het werk aangebrachte elektrotechnische-, gas- en leidingwaterinstallaties zijn uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende eisen van de BRL.

 • BRL 6000-01:Elektrotechnische-installaties individuele woningen
 • BRL 6000-02: Middelgrote elektrotechnische-installaties (t/m 3x80A)
 • BRL 6000-04: Gasinstallaties en gasverbrandingstoestellen < 130kW van individuele woningen
 • BRL 6000-05: Middelgrote gasinstallaties (t/m G16)
 • BRL 6000-07: Leidingwaterinstallaties van individuele woningen
 • BRL 6000-08: Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

 

BRL 6000-16

Procescertificaat voor ontwerpen, installeren en begeren van installaties, inclusief onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 kW.

ISO 9001-2008

Kiwa heeft vastgesteld dat het door VAN DEN HOFF Installatiebedrijf B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied:
Het intalleren en onderhouden van gas-, water- en elektrotechnische installaties in woningbouw en utiliteit.

De kwaliteitsnorm NEN-ISO 9001:2008 kent een aantal elementen waaraan voldaan moet worden:

Het hoofdproces met beschreven zijn, detaillering is afhankelijk van het kwaliteitssysteem. Er moeten minimaal 6 procedures beschreven zijn:

 • Documentatieheer;
 • Kwaliteitsregistraties;
 • Corrigerende maatregelen;
 • Preventieve maatregelen;
 • Interne audits;
 • Beheersing van afwijkingen.

De norm stelt echter geen eisen aan de vorm of de structuur van het systeem. Wel moet er duidelijk een beleid, procesbeheersing en een verbetercyclus aanwezig zijn.

VCA

Kiwa heeft vastgesteld dat het door VAN DEN HOFF Installatiebedrijf B.V. gehanteerde VGM-beheerssysteem en de oepassing daarvan voldoen aan de VGM Checklist Aannemers, versie 2008/5.1 voor het toepassingsgebied:

Het installeren en onderhouden van gas-, c.v.-, water en elektrotechnische inastallaties in woningbouw en utiliteit.

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

F-GASSEN BESLUIT / Regulation EG 842 / 2006

VAN DEN HOFF Installatiebedrijf is in het bezit van F-gassen besluit.

De betekenis van de wet- en regelgeving voor de bedrijfsvoering is in de praktijk uitgewerkt in de vorm van eisen die F-gassen besluit stelt aan te erkennen bedrijven en de bij deze bedrijven in dienst zijnde monteurs ten aanzien van het omgaan met CFK's in koel- en airconditioninginstallaties en apparatuur. Het betreft onder meer eisen op het gebied van bedrijfsvoering, administratieve handelingen, de benodigde technische hulpmiddelen, alsmede de vereiste vakkennis van monteurs. Laatstgenoemde eis is uitgewerkt door de instelling van het diploma F-gassen besluit-monteur.

Het voldoen aan de eisen komt mede neer op het zorgvuldig en vakbekwaam uitvoeren van taken en werkzaamheden waarbij of waardoor risico op emissie van CFK's uit koelinstallaties bestaat.

De werkzaamheden betreffen met name

 • in bedrijfstelling van een koelinstallatie
 • preventieve controle
 • periodiek onderhoud
 • reparatie
 • verwijderen van koudemiddel voorafgaand aan afbraak of buiten gebruikstelling van de koelinstallatie

De belangrijkste F-gassen besluit-eisen betreffen:

 • de werkregistratie
 • de koudemiddelregistratie en
 • de werkvoorschriften

ASNT level 1 Thermografie

BRL 9500-00

 • 00.Bestaande woningbouw, energieprestatie certificaat
 • 01:Bestaande woningbouw, energieprestatie certificaat
 • 02:Bestaande woningbouw, EPA maatwerkrapport

De Geschillencommissie energielabel

Van Den Hoff Installatiebedrijf is sinds 1 april 2010 aangesloten bij De Geschillencommissie Energielabel.

Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI)

De Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI) is beheerder van erkenningsregelingen voor installatiebedrijven die actief zijn op het vakgebied van installatietechniek, onder te verdelen in de vakdisciplines;

 • Gastechnische installaties,
 • Elektrotechnische laagspanningsinstallaties,
 • Watertechnische installaties,
 • Verwarmingsinstallaties,
 • Luchtbehandelingsinstallaties,
 • Rioleringsinstallaties,
 • Warmtepompinstallaties,
 • Metalen Dakbedekking 
 • Lichtreclame
 • Zonnestroom(PV)
 • Zonthermisch(Zth)

Deze vakdisciplines zijn ondergebracht in de Erkenningsregeling voor Installateurs of kortweg de EVI 2004.

De SEI is opgericht door UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven en technische detailhandel, en de VEWIN. De stichting heeft als doel om het onderscheid zichtbaar te maken tussen enerzijds pseudo-vaklui en anderzijds de vakbekwame installateurs.

Overzicht SEI Erkenningen

Verwarmingsinstallaties
V-11961

Luchtbehandelings installaties
L-11961 

Watertechnische installaties
W-11961

Elektro laagspannings installaties
E-11961

Gasinstallaties
G-11961